Single Content

NÉM BÓNG VÀO RỔ

Mỗi đội điều khiển 1 chiếc giỏ rỗng đáy thông qua các sợi dây. Đội cử ra 3 người ném bóng. Mỗi người được ném 3 lượt, đứng cách rổ 4m.
Trong thời gian quy định, quản trò đếm xem đội ném bao nhiêu lượt vào giỏ

Góp ý với chúng tôi

Mọi góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.