NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC KHU CẮM TRẠI DÃ NGOẠI SƠN TINH CAMP