Nhà sàn cộng đồng

Product

Loại hình : nghỉ chia khoang

Nghỉ qua đêm: Có chiếu, chăn , màn. Một khoang tối đa 15-20 người

Dịch vụ có tại: Camp 1 và Camp 3