Nhà sàn cộng đồng/ Stilt house

Product

Có 2 loại nhà sàn.

Nhà sàn A: chứa 150 người (chia 5 khoang, mỗi khoang 20-25 người)

Nhà sàn B, C, D: chứa 50 người (chia 2 khoang, mỗi khoang 20-25 người)

Tiện nghi: quạt, buồng vệ sinh chung

House A for 150 people with 5 rooms (20 - 25 people each room)

House B, C, D for 50 people with 2 rooms (20 - 25 people each room)

+ Nhà sàn trong ngày: (có chiếu)/ During the day 

+ Nhà sàn ngủ qua đêm : (chăn, chiếu, gối)/ Overnight